Benvinguts a la web sobre Basale Stimulation® a Espanya. Actualizada al gener de 2015

Docència

Amb la col·laboració de:

basale stimulation   balmes   nexa fundació   ave maria

FORMACIÓ

En aquest apartat anirem anunciant propostes formatives específiques pel concepte. Poden ser cursos bàsics, d'aprofundiment, seminaris sobre temes concrets, xerrades....

Curs Bàsic d'Basale Stimulation® (24 hores)

L'educació i el desenvolupament son possibles per a tothom, per greu que sigui la seva situació vital". Heus aquí el motor que va impulsar al pedagog alemany, Andreas Fröhlich a la creació i desenvolupament de Basale Stimulation®, un projecte educatiu inicialment pensat per a facilitar la possibilitat i necessitat de la educació de nens molt greument disminuïts. Amb els anys Basale Stimulation® ha evolucionat fins a convertir-se en un concepte de referència en molts països europeus en l'acostament a qualsevol persona que tingui necessitat de suport continuat o puntual en els àmbits de la percepció, la comunicació i el moviment. El contacte físic i la proximitat corporal són els mitjans centrals que permeten la trobada amb l'altre independentment del seu coeficient Intel·lectual, el seu nivell d'activitat i la seva capacitat comunicativa simbòlica. El concepte ofereix tant idees per al trBSall terapèutic, com propostes d'estructuració de les activitats de la vida diària de forma que aquestes es converteixin en activitats de desenvolupament i estimulació per al usuari. No es requereix d'un temps addicional per a aplicar Basale Stimulation® sinó que aquesta s'ofereix com una nova forma d'acostar-nos i acompanyar a l'usuari.

a) Objectius

-Acostar-nos a la experiència vital de les persones greument discapacitades.
-Proporcionar reflexions, continguts i estratègies que facilitin elements teòrics i pràctics per a la posta en marxa del concepte.
-Conèixer els aspectes bàsics i la seva fonamentació.
-Vivenciar, des de la pròpia experiència personal, diferents tècniques de Basale Stimulation.
-Explorar situacions que puguin viure les persones amb pluridiscapacitat de l'entorn que les envolta i de la nostra intervenció.
-Sensibilitzar la nostra capacitat de comunicació per així poder oferir vies de relació més ajustades a les seves possibilitats.
-Examinar part de la diversitat d'ofertes d'estimulació i la seva adequació.
-Reflexionar sobre la pròpia pràctica.

b) Continguts

-Model de desenvolupament en el que s'ubica Basale Stimulation®
-Acostament a les necessitats humanes bàsiques i a les persones greument discapacitades
-Definició conceptual de Basale Stimulation®
-La globalitat en el desenvolupament humà
-La percepció en Basale Stimulation®
-Objectius essencials de Basale Stimulation® i la seva aplicació en la pràctica
-La Comunicació en Basale Stimulation: reflexions teòrico-pràctiques
-La importància del tacte i del contacte: elements bàsics del contacte
-Àrees bàsiques de Basale Stimulation® i la seva aplicació:
- Àrea somàtica: aspectes vivencials, terapèutics i quotidians
- Àrea vestibular: aspectes vivencials, terapèutics i quotidians
- Àrea vibratòria: aspectes vivencials, terapèutics i quotidians

c) Metodología

El curs inclourà exposicions teòriques, intercanvi d'experiències, i situacions vivenciades, utilitzant materials audiovisuals (Power Point, transparències, vídeos, diapositives).
És recomanable l'ús de roba còmoda per a les activitats pràctiques. Serà necessari disposar d'una sala que permeti alternar exposicions teòriques i sessions de pràctica. Es requereixen els següents recursos tecnològics: canó de projecció multimedia, equip de música amb CD –potència mitja mínim-, mantes o colxonetes per a realitzar les pràctiques. És important que el primer dia es disposi de suficient nombre de colxonetes o mantes per a que tots els assistents puguin estar estirats.

d) Docents

Carlos L Pérez, Barbara Roller i Anna Esclusa, Formador/es d'Basale Stimulation® a Espanya.

Curs d'Acompanyament a la pràctica de Basale Stimulation (24 hores)

A realitzar mínim 4 setmanes després d'haver participat en el curs bàsic

En un curs bàsic d'Basale Stimulation es pretén posar l'èmfasi en l'acostament vivencial però també teòric a les persones amb greus limitacions en les àrees de la percepció, la comunicació i el moviment. Es faciliten eines per a la posta en marxa del concepte en el propi lloc de trBSall i es creen espais de reflexió sobre la pròpia pràctica. Tot i així, tots sabem que un cop immersos en la nostra realitat quotidiana, els canvis actitudinals, procedimentals, organitzatius, etc són sovint costosos. Cal un temps i un espai addicional per a promoure'ls i sovint la manca d'aquests elements fa que allò après quedi en bona part guardat en el nostre cap. Afegir nous coneixements no és la solució a aquestes dificultats lògiques i aquest fet és el que impulsa el curs d'Acompanyament a la pràctica. El curs té la intenció de convertir-se en una eina pedagògica i didàctica que faciliti la consolidació de Basale Stimulation en la nostra pràctica professional.

a) Objectius:

L'objectiu general del curs és oferir als professionals d'atenció directa a persones amb grans discapacitats, una orientació totalment pràctica sobre l'optimització de la seva intervenció diària des de la perspectiva de Basale Stimulation.

Objectius específics:
Per aquest motiu, al acabar el curs el participant haurà de:
Conèixer el màxim possible els aspectes positius de la seva pràctica actual
Reconèixer les situacions que li suposen una dificultat més gran
Trobar noves estratègies resolució de les dificultats no resoltes

b) Contingut:

Activitats de vida diària i intervenció per al desenvolupament: la practica del concepte 24 hores. Avaluació i aprofundiment en la realitat del centre.

Posta en marxa de la globalitat com a orientació transversal.
Posta en marxa de la pràctica de Basale Stimulation com concepte 24 hores
Àrea somàtica en activitats específiques i quotidianes
Àrea vestibular en activitats específiques i quotidianes
Àrea vibratòria en activitats específiques i quotidianes

c) Metodologia:

Simulacre, anàlisi i supervisió de la pràctica professional.
Activa i corresponsable per als assistents. Sessions teòriques, pràctiques i vivencials. És necessari que els assistents aportin algun tipus d'experiència documentada per a la seva presentació de casos amb suport audiovisual.
El temps se divideix en 12 hores d'atenció directa del/a formador/a en activitats amb les persones amb discapacitat i 12 hores de traspàs en grup per a l'avaluació i elaboració conjunta d'alternatives. Mentre el formador està en atenció directa la resta de professionals estan visionant i analitzant vídeos prèviament filmats.

e) Docents:

Carlos L Pérez, Barbara Roller i Anna Esclusa, Formador/es d'Basale Stimulation® a Espanya

Curs d'aprofundiment en Basale Stimulation®. (24h)

(a realitzar mínim un any després del curs bàsic)

El primer contacte amb Basale Stimulation® acostuma a comportar un cert replantejament de la pròpia activitat professional. Després d'un temps de reajustament (recomanable un any), són necessàries noves informacions i idees sobre el concepte, així com espais de reflexió conjunta que permetin consolidar Basale Stimulation com a forma d'acostament i acompanyament a les persones amb grans discapacitats.

a) Objectius:

Objectiu general:
Aprofundir en la inclusió del concepte de Basale Stimulation® en el projecte d' intervenció global. Desenvolupament interdisciplinari de projectes d' intervenció global i individual a partir dels elements centrals del concepte.

Objectius específics:

Per aquest motiu, al acabar el curs el participant haurà de:
Incorporar i/o reafirmar aspectes sobre la comunicació (escolta, acompanyament i diàleg) a través de canals corporals (moviment, tacte, respiració, vocalització)
Dominar part de les tècniques d'acompanyament com una forma de establir diàleg i trobada (àrees perceptives bàsiques, gustativa-olfactiva, visual, tàctil-hàptica).

b) Continguts:

-Feedback i aprofundiment en temes necessaris vinculats a les àrees bàsiques de percepció: tècniques manuals d'estimulació vibratòria, importància de la respiració, zones vidents, micromoviments…
-Possibilitat d'interacció a través d'experiències d'estimulació visual: veure per a mirar i intercanviar. Activitats de vida diària i específiques
-Possibilitat d'interacció a través d'experiències al voltant de la boca.

-Possibilitat d'interacció a través de l' experiència tàctil-hàptica.
-Postura i posició
-Acompanyament a les famílies.
-De la teoria a la pràctica: visió global i temes essencials com eixos del disseny de projectes individuals d'atenció. Sensobiografia

c) Metodología:

Simulació, anàlisi i y supervisió de la pràctica professional.
Activa i corresponsable per als assistents. Sessions teòriques, pràctiques i vivencials. És possible que els assistents aportin algun tipus d'experiència documentada per a la presentació de casos, s'aconsella suport audiovisual.
És recomanable, tot i que no imprescindible, haver realitzat anteriorment l'acompanyament a la práctica

d) Docents:

Carlos L Pérez, Barbara Roller i Anna Esclusa, Formador/es d'Basale Stimulation® a Espanya.

ASESORAMENT

Oferim orientació individual o grupal que reforci els propis recursos professionals i personals. Avaluem necessitats i programem l'assessorament adaptat a les necessitats de cada situació. L'assessorament pot ser una manera de continuar un procés formatiu en la pròpia pràctica laboral. Aquesta proposta s'estructuraria entorn de les següents propostes:

• Acompanyament en la introducció pràctica de Basale Stimulation®
• Acompanyament en l'aprofundiment pràctic de Basale Stimulation®
• Assessorament tècnic a professionals i institucions

SUPERVISIÓ

Oferim la possibilitat de reflexionar i aprofundir sobre la pròpia tasca quotidiana ja sigui en grup, en equip o de manera individual per tal de millorar-la.

• Supervisió in situ de l'aplicació pràctica dels cursos oferts en formació
• Supervisió de programacions i propostes de trBSall per a persones
discapacitades basades en continguts de Basale Stimulation®
• Supervisió/ seguiment sobre assessorament rBSut anteriorment

FORMACIONS AFINS

En aquest apartat hi incloem propostes formatives que tot i no ser específiques de Basale Stimulation, ens poden ser molt útils per al trBSall amb persones amb necessitats generalitzades de suport: